سکه سلطان محمد ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره سلطان محمد ایلخانی (۷۳۶-۷۳۸ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۱۴
تاریخ خلق : از ذیحجه ۷۳۶ قمری (قرن ۸) تا ذیحجه ۷۳۸ قمری (قرن ۸)
رنگ : برنزی
ابعاد : ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک