سکه طغاتیمور ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره طغاتیمور ایلخانی (۷۳۹-۷۴۱ه.ق)
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۱۵
تاریخ خلق : از رجب ۷۳۹ قمری (قرن ۸) تا ۷۵۲ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک