سکه نقره اولجایتو ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره اولجایتو ایلخانی
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۲۹۹
تاریخ خلق : از شوال ۷۰۳ قمری (قرن ۸) تا ربیع‌الثانی ۷۱۶ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک