سکه سلطان محمد خدابنده(الجایتو) ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه نقره سلطان محمد خدابنده ایلخانی (۷۱۲ه.ق) ضرب اسفراین
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۳۹۹
تاریخ خلق : ۷۱۲ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک