دوخالکُسی مس فرهاد سوم اشکانی اشکانیان ۲۴۷ قبل از میلاد (قرن ۳) - ۲۲۴ میلادی (قرن ۳)

نظر شما:

دوخالکُسی مس فرهاد سوم اشکانی (۶۹/۷۰ پیش از میلاد در پارت؛ ۶۶/۶۷-۵۷/۵۸ پیش از میلاد در بابل) ضرب همران یا ری شمارهٔ استاندارد در کاتالوگ سِلوود: قابل مقایسه با ۱۵-۳۵.۱۴ که چهارخالکُسی است.
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۰۰۲۴
تاریخ خلق : از ۶۷ قبل از میلاد (قرن ۱) تا ۵۷ قبل از میلاد (قرن ۱)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک