سکه نقره شاهرخ تیموری تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

سکه نقره شاهرخ تیموری (۸۵۰-۸۰۷ ه.ق) ضرب کاشان
شماره اموال : ۵۰۰۰.۰۶.۰۱۲۳۵
تاریخ خلق : از ۸۰۷ قمری (قرن ۹) تا ۸۵۰ قمری (قرن ۹)
رنگ : نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک