سکه ی نقره ناسره عبدالحمید دوم عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه ی نقره ناسره عبدالحمید دوم عثمانی، ضرب ۱۱۸۷ ه.ق ، قسطنطنیه
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۵۴
تاریخ خلق : ۱۱۸۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای با زنگار
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک