سکه نقره ناسره سلطان محمود دوم عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه نقره ناسره سلطان محمود دوم عثمانی، ضرب قسطنطنیه، ۱۲۴۲ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۷۰
تاریخ خلق : ۱۲۴۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نقره ای با زنگار
ابعاد : قطر (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک