سکه مس طغاتیمور یا سلیمان خان ایلخانی ایلخانان

نظر شما:

سکه مس طغاتیمور یا سلیمان خان ایلخانی ، احتمالا ضرب جرجان، ۷۳۸-۷۵۲ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۷۲۱
رنگ : قهوه ای سوخته
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک