سکه مس خلفای عباسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

سکه مس خلفای عباسی، احتمالا ناصر یا مستنصر
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۷۵۴
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک