سکه نقره ناصرالدین شاه قاجار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سکه نقره ناصرالدین شاه قاجار،ضرب دارالخلافه تهران،۱۲۷۲ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۶۵۱۸
تاریخ خلق : ۱۲۷۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک