هنر و زیبایی- ۴/ کتابخانه و موزه ملی ملک

هنر و زیبایی- ۴/ کتابخانه و موزه ملی ملک منتشر شده در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۴

​نمایشگاه زیبایی (گزیده آثار کتابخانه و موزه ملی ملک) تابستان و پاییز ۱۳۹۴ خورشیدی در این گنجینه برگزار شده است. در کنار این نمایشگاه، نشست های هنر و زیبایی تشکیل شده تا کارشناسان به بررسی موضوعات تخصصی در حوزه هنر بپردازند. هر یک از کارشناسان درباره اثر گزیده خود توضیحاتی ارایه کرده اند.

نظر شما: