تمبر یادبودی یک ریالی روز ملل متحد (1) پهلوی

Your Comment:

تمبر یادبودی یک ریالی روز ملل متحد (1) 2 آبان 1332 به رنگ سبز با تصویر آرم سازمان ملل متحد و تصویر مادر و دو کودک. عبارتهای - پست ایران - روز ملل متحد - NATIONS UNIES - روی تمبر.
Accession Number: 1332.10.00930
Medium : روز ملل متحد
Date : 2 آبان 1332 شمسی (قرن 14)
Color : سبز
Dimensions : length (4 سانتیمتر) width (2 سانتیمتر و 7 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline