تمبر 6 ریالی روز کودک پهلوی

Your Comment:

تمبر 6 ریالی با موضوع روز کودک و تصویر دو کودک و یک شاخه گل
Accession Number: 1341.10.01018
Artists : ابراهیمی (طراح)
Medium : تصویر دو کودک و یک شاخه گل
Date : 9 آبان 1341 شمسی (قرن 14)
Color : آبی
Dimensions : length (4 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (3 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline