جامع الحکایات صفویه

Your Comment:

تالیف اسماعیل بن ابی منصوربن اسماعیل طوسی در صد باب و هر باب در ده حکایت که فهرست آن در ابتدای نسخه آمده است، به نستعلیق و عبارات عربی به نسخ، عنوان ها به شنگرف و زر، نشان ها و توضیحات حواشی و داخل متن شنگرف، بر کاغذ تر مه در 417 برگ 14 سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج آلبالویی ضربی است.
Accession Number: 1393.04.01044/000
Artists : اسماعیل بن ابی منصوربن اسماعیل طوسی (مؤلف)
Medium : داستان / ادبیات فارسی
Date : قمری (قرن 11)
Color : نخودی
Material : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
Technique : دست نویس، دست ساز، ضربی،
Dimensions : length (24 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (12 سانتیمتر و 9 میلیمتر) thickness (4 سانتیمتر و 7 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of صفویه on timeline