کتابچه بام وصفی‌آباد قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

Accession Number: 1393.04.04330/012
Medium : سرشماری بام و صفی آباد
Date : قمری (قرن 13)
Color : نخودی
Material : فرنگی، چرم میشن،
Technique : دست نویس، ماشینی متن و حاشیه،
Dimensions : length (34 سانتیمتر و 6 میلیمتر) width (22 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline