حمله حیدری قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

Accession Number: 1393.04.05075/000
Artists : محمد علی لنکرانی فراهانی (کاتب) محمدرفیع بن محمود باذل (شاعر و مؤلف)
Medium : شعر فارسی/ شعر مذهبی
Date : 1230 قمری (قرن 13)
Color : نخودی
Material : ترمه، چرم میشن،
Technique : دست نویس، دست ساز،
Dimensions : length (29 سانتیمتر و 6 میلیمتر) width (21 سانتیمتر و 2 میلیمتر) thickness (3 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline