سلامان و ابسال

Your Comment:

Accession Number: 1393.04.05379/000
Artists : عبدالرحمن‌بن احمد جامی (نامعلوم) حیدرعلی‌بن عبدالرحیم (خطاط)
Medium : شعر عرفانی- قرن ‎۹ق
Date : قمری
Color : نخودی
Dimensions : length (21 سانتیمتر و 4 میلیمتر) width (13 سانتیمتر و 2 میلیمتر) thickness (8 میلیمتر)
Tags :