عجایب نامه یا عجایب‌المخلوقات و غرایب‌الموجودات صفویه

Your Comment:

Accession Number: 1393.04.05959/000
Artists : محمدبن محمود طوسی سلمان همدانی (مولف)
Medium : شگفتیها و اخبار غریب
Date : قمری (قرن 11)
Color : نخودی
Material : ترمه، چرم ساغری،
Technique : دست نویس، دست ساز، ضربی،
Dimensions : length (24 سانتیمتر و 2 میلیمتر) width (15 سانتیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of صفویه on timeline