مثنوی معنوی تیموریان (گورکانیان)

Your Comment:

Accession Number: 1393.04.05992/000
Artists : جلال‌الدین محمد بن محمد مولوی (شاعر) اسکندربن ملک اتابک (کاتب)
Medium : شعر فارسی
Date : 869 قمری (قرن 9)
Color : نخودی
Material : ترمه، چرم میشن،
Technique : دست نویس، ضربی، دست ساز، معرق ترنجدار،
Dimensions : length (35 سانتیمتر) width (24 سانتیمتر و 5 میلیمتر) thickness (5 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of تیموریان (گورکانیان) on timeline