خمسه نظامی تیموریان (گورکانیان)

Your Comment:

Accession Number: 1393.04.06031/002
Artists : الیاس‌بن یوسف نظامی (شاعر) محمدبن مطهربن یوسف‌بن ابی‌سعید قاضی نیشابوری (کاتب) بایسنقر تیموری (مالک کتابخانه)
Medium : شعر فارسی
Date : 833 قمری (قرن 9)
Color : نخودی
Material : نوعی ترمه، روغنی (لاکی)،
Technique : دست نویس، دست ساز، روغنی گل و بوته،
Dimensions : length (34 سانتیمتر و 8 میلیمتر) width (24 سانتیمتر و 2 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of تیموریان (گورکانیان) on timeline