منتخب سندبادنامه صفویه

Your Comment:

خط نستعلیق کاغذ فرنگی آهار مهره جلد تیماج قهوه ای عطف مشکی این کتاب داستانی درباره شخصیتی به نام سندبادنامه که محمد بن علی ظهیری سمرقندی آنرا تالیف کرده است. نسخه از انجام افتاده است.
Accession Number: 1393.04.06513/006
Artists : محمدبن علی ظهیری سمرقندی (مولف)
Medium : نثر فارسی -داستان‌های فارسی
Date : قمری (قرن 11)
Color : نخودی
Material : کاغذ فرنگی آهارمهره نازک ته‌نقش‌دار، چرم تیماج،
Technique : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
Dimensions : length (22 سانتیمتر و 8 میلیمتر) width (15 سانتیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of صفویه on timeline