قلمدان لاکی با نقش قد نماسازی صفویه

Your Comment:

قلمدان لاکی با نقش بانوی درباری بر روی آن. نقش زمینه به رنگ نخودی است. رقم "علی رضا عباسی 930 "
Accession Number: 1393.05.00018
Artists : علی رضا عباسی (نگارگر)
Medium : بانوی درباری- منظره پردازی
Date : 920 قمری (قرن 10)
Color : نارنجی
Material : کاغذ، آبرنگ، لاک الکل، طلای اصل،
Technique : لایه های کاغذی، لاک کاری، آبرنگ، حل کاری، چسباندن،
Dimensions : length (22 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (4 سانتیمتر) height (3 میلیمتر) thickness (3 میلیمتر)
On View In : آثار لاکی(On View)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of صفویه on timeline