قلمدان قدیسین قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

قلمدان کشویی کله مدوری دارای رقم "ابوالحسن شیرازی"و تاریخ"1317"فاقد مهر مقواکار، تزیینات به شکل افقی بر روی آن.
Accession Number: 1393.05.00060
Artists : ابوالحسن شیرازی (قلمدان نگار)
Medium : مریم
Date : 1317 قمری (قرن 14)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline