وقفنامه مدرسه امامیه کازون شیراز از اماموردی بیگ 1094 صفویه

Your Comment:

وقفنامه مدرسه امامیه محله درب کازرون شیراز از امام وردی بیگ 1094 ق.
Accession Number: 1399.31.05790
Medium : وقف مدرسه
Date : 1094 قمری (قرن 11)
Color : کرم
Material : کاغذ دست ساز ، دست ساز،
Dimensions : length (5 متر و 81 سانتیمتر) width (37 سانتیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Reference :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، معرفی قدیمی ترین سند موسسه کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، 1392 ، از صفحه 151 تا صفحه 158
Tags :
Historical period of صفویه on timeline