سکه یونانی

نظر شما:

شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۱۱
رنگ : سبز تیره
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین ملک