نیم درهمی سعید بن دعلج عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با ریش پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۱۶۸
موضوع اثر : نقره حکام عباسی طبرستان
تاریخ خلق : ۷۷۸ میلادی (قرن ۷)
رنگ : نقره ای کدر شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک