درهم شاپور دوم ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه:نیم تنه راست شاه با ریش آراسته، گوشواره با تاج کنگره دار با گویی بالای آن و دو نوار مخطط که از پشت تاج آویزان است پشت سکه: آتشدان با آتش شعله ور، نیم تنه شخصی در میان آتش و دو نفر ایستاده در کنار آتش
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۲۲۳
موضوع اثر : نقره ساسانی
تاریخ خلق : از ۳۰۹ میلادی (قرن ۳) تا ۳۷۹ میلادی (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک