نیم درهمی عمربن علا عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

روی سکه: نیم رخ به سمت راست شاه با مو و ریش آ راسته ، گوشواره و گردنبند، دو نوار پشت شانه های شاه، تاجی با دو نوار جواهر نشان روی پیشانی، دو بال در قسمت کرسی و علامت هلال ماه و ستاره در راس آن، پشت سر شاه علامت ستاره دیده می شود. حاشیه ای با سه علامت هلال ماه و ستاره در اطراف تصویر مرکزی پشت سکه : آتشدانی با آتش افروخته ، دو نفر به حالت تمام رخ که به میله ای تکیه داده اند ، ایستاده در طرفین آتشدان، بالای سر شخص سمت راست علامت هلال ماه و شخص سمت چپ ستاره دیده می شود.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۹۹
موضوع اثر : نقره حکام عباسی
تاریخ خلق : ۷۸۰ میلادی (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک