نیم درهمی عمر عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

روی سکه: نیم رخ به سمت راست شاه با مو و ریش آ راسته ، گوشواره و گردنبند، تاجی با دو نوار روی پیشانی،دو بال در قسمت کرسی و علامت هلال ماه و ستاره در راس آن، یک ردیف حاشیه با سه علامت هلال ماه و ستاره در اطراف تصویر مرکزی پشت سکه : آتشدانی با آتش افروخته ، دو نفر ایستاده در طرفین آتشدان، سه ردیف حاشیه با چهار علامت هلال ماه و ستاره و چهار علامت مثلث متشکل از سه نقطه در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۴۱۲
موضوع اثر : سکه نقره حکام عباسی طبرستان
تاریخ خلق : ۷۷۶ میلادی (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک