نیم درهمی عبدالله عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

روی سکه:نیم رخ راست شاه با ریش آراسته، گرئنبند، تاجی با دو نوار جواهرنشان روی پیشانی، دو بال در قسمت کرسی و علامت هلال ماه و ستاره در راس آن، یک ردیف حاشیه با سه علامت هلال ماه و ستاره در اطراف تصویر مرکزی پشت سکه: آتشدان با آتش افروخته در مرکز، دو نفر به حالت ایستاده در طرفین آتشدان، بالای سر شخص سمت راست علامت ماه و شخص سمت چپ ستاده دیده می شود. سه ردیف حاشیه با چهار علامت هلال ماه و ستاره و چهار علامت مثلث متشکل از سه نقطه در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۳۸۸
موضوع اثر : سکه نقره حکام عباسی طبرستان
تاریخ خلق : از ۱۷۴ قمری (قرن ۲) تا ۱۷۶ قمری (قرن ۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک