۱/۳ درهم سلیمن عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

روی سکه: صورن انتراعی شاه به شکل لوزی که جزییات چهره حذف شده و در وسط آن کلمه بخ ( خوب) نوشته شده است.تاجی با دو نوار روی پیشانی،دو بال در قسمت کرسی و علامت هلال ماه و ستاره در راس آن، جلوی صورت شاه و پشت سرش علامت ستاره است . یک ردیف حاشیه با سه علامت هلال ماه و ستاره در اطراف تصویر مرکزی پشت سکه : آتشدانی با آتش افروخته ، دو نفر ایستاده در طرفین آتشدان، سه ردیف حاشیه با چهار علامت هلال ماه و ستاره و چهار علامت مثلث متشکل از سه نقطه در اطراف تصویر مرکزی
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۴۱۱
موضوع اثر : سکه حکام عباسی طبرستان
تاریخ خلق : ۷۸۷ میلادی (قرن ۷)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک