سینی سنگی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سینی سنگی ساده از جنس مرمر، بدون الحاقات و تزیینات. فاقد امضا سازنده و تاریخ
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۴.۰۰۰۰۱
رنگ : نامعلوم
ابعاد : طول (۳۸ سانتیمتر) عرض (۲۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک