سنگاب

نظر شما:

سنگاب از جنس سنگ سرخ که روی پایه ایی از سنگ یشم قرار گرفته است. این اثر چند تکه است و در بخش میانی با یک فلز گردطلایی رنگ به شکل بست محل اتصال قطعات به یکدیگر است.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۴.۰۰۰۰۲