مرغابی

نظر شما:

یک عدد مرغابی سنگی، با تکنیک ساخت کنده کاری و تراش سنگ.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۴.۰۰۰۰۳