کتبیه سنگی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

کتیبه سنگی به خط ثلث بنایی.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۴.۰۰۰۰۴
تاریخ خلق : ۸۹۷ قمری (قرن ۹)
رنگ : خاکستری
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان