سردیس گچی

نظر شما:

سردیس گچی مهدی ملک زاده(سناتور و داماد ملک المتکلمین) بر روی پایه ی بلند از جنس مرمر قرمز رنگ. اهدایی خانمها شیرین وسوسن بیانی دختران ملک زاده.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۴.۰۰۰۰۷