قالی ظل السلطانی سمنان پهلوی

نظر شما:

قالی سمنان با طرح بسیار ریز و زیبای ظل السلطانی یا واگیره از جنس نخ و پشم از بافنده ای نامعلوم به تاریخ ۱۳۴۷ فارسی بافت با۵۸ گره فارسی بافت یا نامتقارن است. .حاشیه اصلی این قالی به رنگ زمینه و باریکتر از حاشیه های اصلی معمول در سایر قالی هااست.نقشه قالی سراسری و شیرازه آن متصل است.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۰۸.۰۰۰۱۲
موضوع اثر : ظل السلطانی
تاریخ خلق : ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه نخودی
جنس : پرز پشم، پنبه (نخ)، پنبه (نخ)،
تکنیک : دست بافت، لول باف، دو پوده، 58 گره، فارسی باف (نامتقارن)، 85 گره،
ابعاد : طول (۳ متر و ۴۰ سانتیمتر) عرض (۲ متر و ۶۶ سانتیمتر) قطر (۴ متر و ۳۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک