شرح حدیث من الفقیه فی ان انظر الی وجه العالم عبادة کالنظر الی الکعبة و الوالدین و المصحف قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف ملا محمد اسماعیل بن حسین بن محمدرضا مازندرانی خواجویی اصفهانی، نسخ محمدکاظم پسر میرزا محمد در ۱۲۴۷در مدرسه ی جده ی اصفهان، نام های رسائل در آغاز و میانه، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ پسته ای در ۴ برگ ۱۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۰۶/۰۲۱
پدید آورندگان : اسماعیل‌بن محمدحسین خواجوئی (مؤلف) محمدکاظم‌بن میرزا محمد (خطاط)
موضوع اثر : احادیث شیعه/ نقد و تفسیر
تاریخ خلق : ۱۲۴۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : فستقی
جنس : کاغذ پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک