الخلاصةالالفیة

نظر شما:

تالیف ابن مالک، نسخ، با گزارش ابیات زیر سطور، عنوان و نشان شنگرف، دارای مهر سلطان، بر کاغذ فستقی در ۷۳ برگ ۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۰۱/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد بن محمد المالک (مولف)
موضوع اثر : صرف و نحو زبان عربی
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی طلاپوش، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک