الامان من الاحظار فی الاسفار زندیه

نظر شما:

از ابن طاوس علی حلی نسخ حسین بن علی زجاج حلی با تاریخ ۱۱۷۶ق در پایان مجموعه با مهر محمدعلی بن اسماعیل حسینی ۲۲ برگ ۱۲ سطری متن و هامش کاغذ فستقی قطع نیم ربعی جلد تیماج آلبالویی ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۵۷۴/۰۰۳
پدید آورندگان : حسین‌بن علی زجاج علی (کاتب) علی بن موسی ابن‌طاوس (مؤلف)
موضوع اثر : مسافرت/ سفرها/ دعاها
تاریخ خلق : ۱۱۷۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک