اسم اعظم صفویه

نظر شما:

نسخ ۱۰۵۲، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۲ برگ ۲۴ سطری نوشته شده، جلد تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۰۲۹/۰۱۷
موضوع اثر : نامهای خدا
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک