فصول الطبری قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

کتاب «فصول الطّبری» تألیف محمّدکاظم بن رضا الطّبری، در باب صور و اَشکال ستارگان مرصوده است که مشتمل بر مقدّمه ای در بیان تعریف علم تنجیم و بیان موضوع و فایدهٔ آن؛ ۴ باب که باب اوّل مشتمل بر دو فصل جوامع علم و بیان ستارگان مشهور و جایگاه ایشان و القاب آنها و باب دوّم در معرفت صور بیست و یک گانهٔ شمالی، باب سوّم در معرفت صور و اشکال بروج دوازده گانهٔ منطقه البروج و باب چهارم در معرفت صور پانزده گانهٔ جنوبی است و نهایتاً خاتمه ای در بیان کیفیت رصد نمودن ستارگان می باشد.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۳۳۳
پدید آورندگان : محمد کاظم بن رضا طبری (مولف)
موضوع اثر : نجوم اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : در آینه آسمان