عهدنامه انگلیس با شاه شجاع قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۷۸۴/۰۰۳
پدید آورندگان : محمدعلی تفرشی (کاتب)
موضوع اثر : سیاست و حکومت ایران
تاریخ خلق : ۱۲۹۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک