مکاتیب صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۳۲/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله محیی شیرازی (مؤلف) عبدالقادربن محمدکاتب بهبهانی (کاتب)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۵۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک