حاشیه الالفیة یا الالفیه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۳۹/۰۰۲
پدید آورندگان : مرشدبن ابراهیم مکی (کاتب) علی بن حسین محقق کرکی (حاشیه نویس)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/فقه جعفری
تاریخ خلق : ۹۸۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک