اختیارات بدیعی صفویه

نظر شما:

مؤلّف در سال ۷۶۷ق کتابی در سه «مقاله» به نام مفتاح الخزائن نگاشته بود و در سال ۷۷۰ق با تغییراتی این کتاب را تألیف کرد و به نام عصمت‌الدّین بدیع‌الجمال (همسر امیر مبارزالدّین محمّد و مادر سلطان ابوالمظفّر بایزید) تسمیه و توشیح نموده و آن را در دو «مقاله» مرتّب کرده است: ۱. در ادویهٔ مفرده و اسامی آنها به لغت هر طایفه و ابدال و اصلاح و منفعت و مضرّت آن به ترتیب حروف معجم؛ ۲. در مرکّبات مستعمل شامل شانزده«باب».
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۴۳۶/۰۰۰
پدید آورندگان : انصاری شیرازی، زین‌الدّین علی بن حسین (مولف)
موضوع اثر : داروسازی
تاریخ خلق : ۹۹۲ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک