لیلی و مجنون صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۷۳/۰۰۰
پدید آورندگان : مکتبی شیرازی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۱ قمری (قرن ۱۰۴۴)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک