سبحةالابرار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۰۱۱/۰۰۲
پدید آورندگان : حسین قاری (کاتب) عبدالرحمن بن احمد جامی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۹۵۴ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک