دیوان انوری ابیوردی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۵۰/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن محمد انوری (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک